Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong

In Leeuwarden is tot 2020 vraag naar 40.000 vierkante meter kantoor. Er is dan echter het tienvoudige beschikbaar. Er zijn nu al veel te veel kantoorpanden. Het is ook geen tijdelijk probleem, het is structureel. Het lost zichzelf niet op, er moet iets worden gedaan. ,,Sjochst no pas nei jierren leechstân dat der in ynfulling komt. Bedriuwen doare troch te skowen’’, zegt bedrijfsmakelaar Wietse Terpstra uit Heerenveen.

De gemeente Leeuwarden is rijk aan lege kantoorpanden. Leeuwarden is een dieprood gekleurde vlek op de kaart van Fryslân. Meer dan 110.000 vierkante meter kantooroppervlakte is er ongebruikt, ofwel 15 procent van de voorraad. Heerenveen kent relatief gezien de hoogste leegstand: bijna 30.000 vierkante meter, bijna 20 procent van het totaal.

De hoofdstad heeft een extra probleem. Het mag economisch dan wat beter gaan, maar het aantal kantoorbanen neemt in de toekomst alleen maar verder af. Bovendien kan het werk veel efficiënter door onder andere digitalisering. In 2016 komt het grote kantoorpand van de Belastingdienst aan de Tesselschadestraat ook al vrij. Alle belastingambtenaren verhuizen. De Achmeatoren aan dezelfde kantoorboulevard, ooit bedoeld voor honderden medewerkers, staat ook al grotendeels leeg.  

In Fryslân 170.000 vierkante meter kantoorruimte onbenut

De provincie Fryslân heeft becijferd dat de leegstand van de kantorenvoorraad in Fryslân 170.000 vierkante meter is, 15 procent van het beschikbare totaal. Het grootste deel van alle Friese kantoren staat in de stedelijke centra Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen.

In de rest van Fryslân is het beter dan in Leeuwarden. Heerenveen bijvoorbeeld krabbelt op, nadat het het kort na 2008 een dramatisch beeld kende met de boulevards met nieuwgebouwde kantoren. Daar is al veel meer ruimte nu bezet.

Leeuwarden laat het beste zien hoe erg het is. Daar is volgens de planologische schets van de provincie tot 2020 maximaal 40.000 vierkante meter nodig. Maar er is 400.000 vierkante meter beschikbaar. De vraag in Drachten wordt geschat op 6500 vierkante meter, tegen een aanbod van ongeveer 50.000. In Heerenveen en Sneek is sprake van een redelijk evenwicht.

15 procent leegstand, waar 5 procent aanvaardbaar is.

Door de economische crisis is de leegstand van 15 procent (landelijk 16 procent). Dit is beduidend meer dan de gewenste frictieleegstand van zo’n 5 procent. Bovendien is de vraag in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen gering. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw is in deze gemeenten tussen 2014 en 2020 zo'n 50.000 tot 60.000 vierkante meter vloeroppervlakte nodig.

De provincie Fryslân stelt paal en perk. Er komt een rem op de bouw van kantoren. De provincie en de vier grootste gemeenten geven in principe geen ruimte voor nieuwe plannen. In Leeuwarden en Smallingerland worden bovendien voor 2017 stappen gezet om overtollige plannen te schrappen. 

In vergelijking met vooral de Randstad is Fryslân een oase. In het economisch hart van Nederland zijn de meeste gemeenten dieprood gekleurd vanwege de buitenproportionele leegstand.

Maar liefst eenderde van alle in Nederland gebouwde kantoren is overbodig. Deze kantoren zijn een overblijfsel van de gekke jaren voor het uitbreken van de economische crisis. Toen werd er door projectontwikkelaars zonder aarzeling de een na de andere kantoortoren gebouwd.

Onderzoek van OfficeRank wijst uit dat er in Nederland een overschot is van maar liefst 17 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte op een totaal van 54 miljoen vierkante meter. OfficeRank verzamelt vastgoeddata en ordent deze en heeft precies in kaart hoe het kantorenland erbij ligt.

In Nederland staat 8,5 miljoen vierkante meter kantoor echt leeg. OfficeRank komt echter op een dubbel zo groot overschot, vanwege de verborgen leegstand. Veel bedrijven zitten nog te ruim in de jas. De huisvesting is nog niet aangepast aan de nieuwe bedrijfsstructuur.

Flexplekken

Door veranderde werkprocessen met flexplekken en thuiswerken en bijvoorbeeld ook digitale archivering is er minder kantoorruimte nodig. Veelzeggend is het aantal vierkante meters dat gemiddeld voor een werknemer wordt ingeruimd. In 2005 was dit nog 19 vierkante meter, nu is dit 15 en in 2025 zal dit nog maar 12 zijn, schat OfficeRank.

In sommige Friese gemeenten is er in de toekomst zelfs een tekort aan kantoorruimte, althans op basis van de huidige beroepsbevolking. Harlingen en Terschelling horen ertoe en Littenseradiel ook. Zelfs Weststellingwerf heeft dan een tekort aan voldoende kantoorruimte.

Maar die beroepsbevolking wordt kleiner. Het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspelt tussen 2010 en 2040 een daling van 8 procent. En bovendien is het een gegeven dat veel forensen pendelen van het platteland naar hun werk in de grotere stedelijke centra. Dus ook die extra kantoren in Littenseradiel, Terschelling, Harlingen en Weststellingwerf zullen niet eens nodig zijn.

De rekenmeesters van OfficeRank hebben een indicatie gemaakt wat de voorraad levensvatbare kantoorruimte in gemeenten is. De meeste Friese plattelandsgemeenten komen daar gunstig uit. Het zal niemand verbazen dat het veel te maken heeft met het beperkte aanbod aan kantoorruimte in deze contreien.

Nederland kent overschot van ruim 1 miljoen werkplekken

In Nederland is een overschot van ruim 1 miljoen werkplekken. Het is een andere manier om duidelijk te maken hoe de Nederlandse kantorenmarkt uit het lood is geslagen. Ter vergelijking: in 2014 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 2,27 miljoen kantoorbanen in Nederland.

Er is een antwoord mogelijk. Dit betekent dat heel wat kantoorgebouwen een andere bestemming krijgen of worden gesloopt. Zo heeft er in 2014 al een flinke reductie plaatsgehad. Al is de balanspost van een afname van 200,000 vierkante meter op het totaal een druppel op de gloeiende plaat.

Maar het helpt wel. In het Heerenveense centrum vlakbij het station is de verbouw gaande van het Belastingkantoor, tot eind 2012 goed voor de huisvesting van tweehonderd ambtenaren. Het wordt nu een woongebouw met 52 appartementen.

Het gemeentebestuur was snel te porren om het voor dit grote complex over een andere boeg te gooien. Het gevaar was groot dat het voor Heerenveen anders een etterende zweer zou worden. In een klap werd een flinke sanering bereikt.

Zo’n stap heeft wel degelijk effect, beweert directeur Wietse Terpstra van Bedrijfsmakelaardij Terpstra. ,,It helpt om fraach en oanbod wer mear yn lykwicht te krijen. Dat ha wy mear as tsien jier net mear hân.’'

De markt wordt een beetje beter, is de indruk van Terpstra. ,,Mar it binne lytse stapkes.’’ Hij hoopt op een verdere stabilisatie als de economische groei blijft aantrekken. Hij constateert dat Heerenveen succes heeft met het binnenhalen van nieuwe bedrijven voor de prestigieuze nieuwe kantoorpanden.

Maar er is ook een donkere kant. Vooral voor de oudere leegstaande kantoorpanden zijn lastig nieuwe gebruikers te vinden. ,,Dat is in drege saak. Mei namme yn Ljouwert is it dreech om wat te finen foar de grutsskalige al wat âldere objekten’'

Terpstra signaleert tegelijk de vindingrijkheid om toch een bestemming te vinden voor leegstaande kantoren. Voor Rabobank Heerenveen leverde de intrek in de immense kantoorkolos aan de A32 ook een probleem op met het oude kantoor in het centrum. Nu mag het oude en al jaren leegstaande pand tijdelijk gebruikt worden door kleine starters. Die stromen later door naar de echte markt. En dit alles is voor een ,,habbekrats''.

Laatst gewijzigd op 20-05-2015 om 17:21 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1