Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie

Het herstel van de visstand in Fryslân gaat langzaam. Maar het kan wel, bewijzen onder andere het meertje Nannewiid bij Oudehaske en natuurgebied De Deelen bij Gersloot. Daar worden meer vissen geteld, maar vooral ook meer soorten. Het is een gevolg van een natuurvriendelijke aanpak, concludeert Wetterskip Fryslân. Het waterschap gedoogt meer oeverplanten in het water. 

En ziedaar, de ruisvoorn gedijt volop in het Nannewiid. ,,Vissen vinden beschutting tussen de oeverplanten en bovendien zijn deze nodig voor ideale paaiplaatsen'', legt Jan Roelsma uit. Hij is coördinator waterkwaliteit bij Wetterskip Fryslân en nauw betrokken bij het driejaarlijkse onderzoek dat het waterschap in de Friese wateren uitvoert. Hierbij wordt gemeten in hoeverre de criteria van de Europese richtlijn waterkwaliteit worden gehaald. 

Brasem heerst

Het grootste deel van de vis in de Friese boezemwateren bestaat uit brasem. Het schrikbeeld is de monocultuur in grote meren als De Fluessen en Snitser Mar. Daar heerst de brasem. ,,Maar er is sprake van een kantelpunt'', zegt Roelsma hoopvol. Hij concludeert dat andere soorten terrein veroveren. Nog blijer wordt hij van de progressie in het Nannewiid en De Deelen. ,,Daar is de biologische score sterk verbeterd.'' Wat er aan bijdraagt is dat deze wateren onderdeel zijn van een veel groter achterliggend natuurgebied. De omstandigheden zijn zo gunstiger. 

Het Snitser Mar en Sleattemer Mar tonen een toename in soortenrijkdom, waardoor de biologische beoordeling voor deze wateren gunstiger uitvalt. De beken (de Lende, Koningsdiep, Lauwers en De Tsjonger) scoren nog onvoldoende. Wetterskip Fryslân verwacht dat de visstand in deze wateren de komende tijd verbetert, omdat het waterschap hier recent vismigratievoorzieningen aanlegde.

Ook langs andere weg stimuleert het waterschap een betere visstand, verduidelijkt Roelsma. ,,We maken her en der watergangen wat breder, zodat er plaats is voor waterplanten en het water toch goed kan stromen. De vissen zijn afhankelijke van de waterplanten. En ja, in deze gevallen kijkt het waterschap wat anders aan tegen slootreinigen.'' Een ander voorbeeld: ,,Op plaatsen hekkelen we één kant van een sloot, zodat aan de andere kant het waterleven door kan gaan.'' 

Exoten

Exoten zijn daarentegen een verstoring. De zwartbekgrondel, kreeften en mossels horen hier van nature niet thuis. Het waterschap maakt zich zorgen over de toename van exoten. 

Via het IJsselmeerwater komen deze in de Friese wateren terecht. De exoten kunnen ervoor zorgen dat inheemse soorten verdreven worden. Wetterskip Fryslân gaat hier meer aandacht aan besteden, maar bestrijding is lastig. 

Beoordeling op vier criteria

Bij de beoordeling van de waterkwaliteit gaat het om de visstand, maar ook om de hoeveelheid waterplanten, hoeveel algen er in het water zitten en om hoeveel andere kleine beestjes er zijn te vinden. Allemaal is het belangrijk om een oordeel te kunnen hebben over de kwaliteit van het water, legt Roelsma uit. Het waterschap doet in 2018 opnieuw onderzoek in dezelfde water, zodat er een meerjarig beeld ontstaat. Wetterskip Fryslân onderzocht in totaal zestien wateren, waaronder het Nannewiid, de Lytse Wielen, Lende, Alddjip, Lauwers, Prinses Margrietkanaal, Kouwe Faart, wateren op Ameland, kanalen bij Franeker en een groot aantal meren in het zuidwesten van Fryslân.

De uitkomsten van het in de nazomer van 2015 uitgevoerde onderzoek is een opsteker voor Wetterskip Fryslân. Het waterschap zet in op een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wetterskip Fryslân neemt de ontwikkeling van de visstand serieus. Waterschapsbestuurder Marian Jager: ,,We vinden het belangrijk dat onze neus voor waterkwaliteitsdoelen in dezelfde richting staat als die van de visserijsector en de natuurterreinbeheerders. Gezamenlijk moeten we bepalen wat we onder een gezonde visstand verstaan. Daarom blijven we in gesprek met elkaar.’'

Laatst gewijzigd op 30-03-2016 om 13:57 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1