Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema

Friesland telt weinig energie-intensieve bedrijven. Bovendien levert de provincie al een deel van de gevraagde hernieuwbare energie. De intensiteit van het verkeer in Friesland is relatief beperkt, als we het vergelijken met die in de Randstad. Dit mag blijken uit de ook weer relatief goede luchtkwaliteit in dit deel van Nederland. 

De afgesproken forse reductie betekent nogal wat voor een land dat sterk leunt op fossiele brandstoffen en een energie-intensieve industrie. Kan de provincie Friesland echter achteroverleunen en de beschuldigende vinger richting de rest van Nederland wijzen?

Nou nee, het aantal gereden kilometers per inwoner in Friesland is relatief hoog. Dat hangt samen met de dunbevolktheid van de provincie en het ontbreken van een goed openbaar vervoernet. De provinciale en lokale overheden doen er weinig aan de inwoners tot minder uitstoot veroorzakend mobiliteit te bewegen. Integendeel de wegenbouwlobby krijgt het keer op keer voor elkaar meer asfalt in deze provincie te realiseren. En meer asfalt is in ieder geval geen stimulans om minder CO2-veroorzakende kilometers te maken.

Melkveestapel

Een pijnpunt is de Friese melkveestapel. Die zou om de Friese CO2-uitstoot fiks te verminderen moeten inkrimpen. Melkkoeien produceren door hun hoge productie veel methaangas en dit is een veel intensiever broeikasgas dan CO2. Omgerekend is methaan een honderd maal ernstiger broeikas dan CO2. Hoewel in hoeveelheid minder dan de CO2-uitstoot benadert methaanuitstoot deze meest genoemde oorzaak van de klimaatopwarming en komt op een stevige tweede plaats.

Helaas is hier ook weer geen sprake van overheidsbeleid om de uitstoot terug te brengen. Er wordt de melkveehouders geen strobreed in de weg gelegd nu die een spurt hebben ingezet om hun productie te verhogen. Meer koeien, hogere productie en nog meer methaangas. Met hoeveel de veestapel juist zou moeten krimpen om de nationale doelstelling van 25 procent minder broeikasgassen te halen vraagt een berekening, die bijvoorbeeld TNO zou kunnen doen. 

Dit instituut heeft de uitstoot van de melkveestapel al eens onder de loep genomen. Het kwam toen tot nogal verontrustende uitkomsten. De LTO-lobby wist die snel onder het tapijt te schoffelen, onder andere met de belofte dat ook boeren aan beperking van de uitstoot zouden werken. Daarbij willen boeren nog wel eens wijzen op het CO2-opnemende gras. Dat is inderdaad een bijdrage aan de gewenste uitkomst, ware het niet dat een deel hiervan te niet wordt gedaan door het scheuren van grasland ten behoeve van maïsteelt of een nog sneller groeiende grasmat.

Toename methaanuitstoot

Er is in ieder geval geen enkel signaal dat de methaanuitstoot van de melkveehouderij aan banden wordt gelegd. Je hoeft geen rekenwonder te zijn  om ervan uit te gaan, dat die nog wel flink zal toenemen de komende jaren met een voorspelde melkproductieverhoging van 20 tot 30 procent. En dan is het goed nog even in gedachte te nemen, dat methaan honderd maal zwaarder telt als broeikasgas dan CO2.

Natuurlijk werkt ook Friesland aan duurzame energie, maar in veel gevallen juist ook tegen de ontwikkeling ervan. Leuk natuurlijk de bijdrage aan de blauwe energie in de Afsluitdijk, maar naar kritiek dat dit letterlijk een druppel op de gloeiende plaat is, wordt niet geluisterd. Wel naar belangengroepen die zich keren tegen de plaatsing van windmolens op land en in het IJsselmeer. Om aan de door de nationale overheid opgelegde inspanning op dit gebied te tegemoet te komen zal er nog heel wat moeten gebeuren.

Rem op landbouw

Ook Friesland zal niet ontkomen aan een grotere inspanning om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Dat betekent echt meer windmolens en niet alleen in het IJsselmeer. Ook op land zal er een tandje bij moeten. Het huidige boervriendelijke college van gedeputeerde staten zal een omslag moeten maken om de uitstoot van de landbouw terug te dringen. In plaats van het faciliteren van groei van boerenbedrijven moet er juist een rem op komen.

De methaanuitstotende activiteiten in het veenweidegebied zullen steviger aangepakt moeten worden. Want hier komt veel methaan vrij uit de grond door de inklinking en de vrij intensieve melkveehouderij die ook nog eens meer maïs wil verbouwen. 

De provinciale overheid moet het oor minder te luisteren leggen naar de wegenbouwlobby en juist inzetten op milieuvriendelijker mobiliteit. Het is niet nodig dat de hele provincie doorsneden wordt door vierbaanswegen. Zo groot zijn de afstanden hier niet. 

Op het gebied van woningbouw zullen de overheden nog duurzamer bouw moeten stimuleren en – dit is een gevoelig punt – zeker niet helpen de krimp in dunbevolkte gebieden tegen te gaan. Juist concentratie van de bewoning in grotere kernen vermindert de mobiliteitsbehoefte.

Bijdrage bedrijven

Een zware inspanning? Een klap voor de Friese economie? De vrijheid van de Friese burger aan banden gelegd? Dat zou wel eens kunnen meevallen. Friesland telt nu al bedrijven en instellingen die hun bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen. 

Wetsus en de watercampus zijn hiervan goede voorbeelden. En natuurlijk een bedrijf als Paques in Balk. De Leeuwarder zuivelcampus zou omgebouwd moeten worden tot een onderzoeksinstelling voor een duurzamer veehouderij. Nu lijkt het vooral een instelling voor stimulans van hogere melkproductie. 

Proeftuin

Misschien is Friesland wel uitermate geschikt als proeftuin voor een duurzame toekomst. Hetgeen de hele bevolking ten goede zou komen. Meer werkgelegenheid zonder milieuaantasting in een aangenamer landschap, wie kan daar nu tegen zijn? De uitspraak van de rechter zal Friesland ook dwingen die kant uit te werken. Het is dan slimmer zelf het heft in handen te nemen.

Laatst gewijzigd op 15-12-2015 om 12:02 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1