Te veel dioxines uit pijp Harlinger afvaloven 

Omrin, provincie en gemeente Harlingen zijn verrast door de hoge uitstoot van dioxines uit de Reststoffen Energiecentrale (REC) in Harlingen. Zelfs tegenstanders, verenigd in Stichting Afvaloven Nee, zijn verbaasd.  

Door Karin de Mik

Bij de maandelijkse metingen in oktober zijn er veel te hoge concentraties dioxines uit de schoorsteenpijp van de Reststoffen Energiecentrale (REC) in Harlingen vrijgekomen. De uitstoot wordt sinds kort elke maand gemeten. Voorheen gebeurde dit om het half jaar. De provincie en de gemeente Harlingen zijn geschrokken van de uitkomst. Wat kan de oorzaak van de verhoogde concentratie zijn? Want de metingen van augustus, september en november gaven geen afwijkingen.

Directeur John Vernooij van Omrin is verrast door de hoge dioxinewaardes. ,,Deze verhoogde concentratie hadden we niet verwacht. We zijn zeer geïnteresseerd in de oorzaak.” Mogelijk is er een fout in het laboratorium gemaakt, stelt hij. ,,Wij willen de oorzaak van deze piek weten.” Ook kan sprake zijn van een storing. De REC mag maximaal 60 storingsuren per jaar hebben. Tot nog toe waren het er dit jaar 20, aldus Vernooij. Hij beklemtoont dat een storing niet betekent dat er dan dioxines vrijkomen.  

Grasmonsters

De provincie kondigde direct aan dat er grasmonsters worden genomen in de omgeving van de REC. Door roetdeeltjes kunnen dioxines namelijk neerslaan op gras. De GGD Fryslân liet weten dat de volksgezondheid niet in gevaar is geweest. Een tijdelijke overschrijding van een norm betekent niet dat er een groot risico bestaat op gezondheidsschade. 

Verbaasd

Sikke Jellema van Afvaloven Nee is ook verbaasd over de hoge dioxinewaarden. ,,Al hadden we dit altijd al gedacht. Aan de andere kant: als je een jaar gaat meten verwacht je dat Omrin zijn best zal doen om binnen de uitstootnorm te blijven. Dat dit niet is gelukt is zorgelijk. Dat betekent dat, toen er nog niet elke maand werd gemeten, er ook hoge concentraties kunnen zijn vrijgekomen.”

Daarom wil hij dat de maandmetingen gehandhaafd blijven zolang de REC in bedrijf is. ,,Dus niet een jaar, zoals is afgesproken, maar tot in lengte van jaren. Na een paar maanden meten is het nu al mis. Na een jaar zal Omrin minder zijn best hoeven doen en dan moet je er maar vertrouwen in hebben dat ze beneden de uitstootnormen blijven. Dat vertrouwen hebben we niet. Zeker niet zolang Omrin weigert de exacte gegevens over uitstoot en verbrandingstemperatuur vrij te geven.” Een groot geschilpunt tussen Afvaloven Nee en Omrin zijn deze meetgegevens (T-3000 in jargon). Omrin hoeft die wettelijk gezien niet openbaar te maken en weigert dit om die reden dan ook. 

Omstreden

De afvaloven aan de Waddenkust is van meet af aan omstreden. Zet je wel een fabriekspijp aan de rand van een stukje Werelderfgoed? Tegenstanders van het eerste uur snapten er weinig van. Veel Harlingers zagen een afvaloven niet zitten. Herfst 2009 gingen er een kleine duizend de straat op om te protesteren tegen de bouw. Milieuprofessor Lucas Reijnders noemde de REC daar ,,een massavernietigingswapen tegen kunststoffen”.  

In Harlingen werd zelfs een politieke partij (Frisse Wind) opgericht om het tij te keren. Zonder succes. De REC ging open in 2011. Hij behoort tot de schoonste en meest efficiënte van Nederland, onderstrepen afvalverwerker Omrin en de provincie keer op keer. De energie van de afvaloven wordt benut door de nabijgelegen zoutfabriek Frisia. En dat levert een fikse besparing op aan aardgas. Bovendien stootte Frisia dankzij de energie van de REC 130.000 ton CO2 per jaar minder uit. Een milieuvriendelijke, hightech-verbrandingsinstallatie dus. 

Rechtszaak

De Stichting Afvaloven Nee spant menig rechtszaak aan: de milieuvergunning zou niet deugen, de pijp was te kort, er zou illegaal gebouwd zijn. In 2010 vernietigde de Raad van State inderdaad de eerste milieuvergunning. De tweede die de provincie nog hetzelfde jaar verstrekte bleek wel in orde. 

Er waren talloze incidenten. In 2012 legde de rechter Omrin een boete van €2000 op wegens schending van de meldingsplicht. Er was in 2011 verzuimd een gele rookgaswolk met verhoogde emissies zoutzuur, waterstoffluoride en zwaveldioxide te melden bij de provincie. Omrin vond dat melden onnodig was, omdat de REC nog in de opstartfase zat. Inregelen is iets anders dan een regulier bedrijfsproces, betoogde men. De rechter oordeelde anders.  

Dat er fouten waren gemaakt werd duidelijk in 2013:  de Noordelijke Rekenkamer oordeelde dat de provincie Fryslân bij het proces van vergunningverlening tussen 2006 en 2009 onzorgvuldig had gehandeld. Er was te weinig oog geweest voor de belangen van burgers en voor natuur- en milieuaspecten. Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) trok het boetekleed aan en sprak van “een smet op het blazoen.” 

Dioxine-eieren

De REC bleef de gemoederen bezighouden. In 2013 was er commotie over “dioxine-eieren”. In eieren van enkele particulieren rondom Harlingen werden te hoge gehaltes dioxine aangetroffen. Was er een relatie met de REC? Er werd een vervolgonderzoek uitgevoerd door RIKILT Wageningen, RIVM, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en een aantal GGD’s. Hieruit bleek dat gehaltes in kippeneieren van hobbyboeren elders in het land even hoge concentraties dioxine bevatten. Een verband met de REC was er niet.  

In 2014 besloten provincie en gemeente dat er een groot onderzoek naar de luchtkwaliteit moest komen. Dit om de onrust onder de bevolking weg te nemen. Dit onderzoek is overigens nog steeds niet van de grond gekomen. In juni dit jaar beschuldigde Stichting Afvaloven Nee Omrin ervan dat er bij de herstart van de oven na een renovatie ook al dioxines zouden zijn vrijgekomen. Volgens Omrin en de provincie was hier echter geen sprake van.  

Laatst gewijzigd op 23-12-2015 om 15:53 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1