Foto: Titus-Brandsma-Memorial

Pater Titus Brandsma is inspiratiebron, 75 jaar na Dachau

Nog steeds, 75 jaar na zijn dood in het beruchte kamp Dachau, is de veelzijdige en diepgelovige Titus Brandsma een inspiratiebron. In Bolsward houdt het Titus Brandsmamuseum de nagedachtenis aan de zalig verklaarde pater-karmeliet levend. Wie is hij?

Door Karin de Mik

Laat je door niets verontrusten, want alles gaat voorbij. Deze raad van de heilige Teresa van Avila sprak Titus Brandsma, karmeliet, rector-magnificus, hoogleraar en verzetsheld, erg aan. De natuur is in staat zichzelf te herstellen en de mens is van nature goed. Titus Brandsma (1881-1942) was mysticus en maatschappelijk zeer actief. Het laatste vloeide onlosmakelijk uit het eerste voort. De veelzijdige en diepgelovige Titus is, 75 jaar na zijn dood op 26 juli 1942, nog steeds een inspiratiebron voor mensen over de hele wereld. 

Brandsma, die in 1985 zalig werd verklaard, is vooral bekend als verzetsheld. Zijn onverzettelijke en compromisloze houding tegen de bezetter spreekt veel mensen aan. Maar hij was ook een mysticus, door wie velen vandaag de dag nog worden geïnspireerd, ook buiten de Rooms-katholieke kerk. Hij was met recht een mysticus van de daad. Het leven van de kleine pater, die zich overigens nooit liet aanspreken met ‘professor’, laat zien dat mystiek niets zweverigs is en niet los hoeft te staan van het gewone, dagelijkse leven. Integendeel: mystiek kan een mens juist activeren en strijdbaar maken. Titus draaide mee in ongeveer 40 verenigingen en organisaties, richtte ze niet zelden zelf op, zoals het Rooms Frysk Boun (Friese Bond) en de Fryske Akademy. Toch vond hij altijd tijd om naar gewone mensen te luisteren. 

Sober

De kleine Friese pater werd op 23 februari 1881 geboren als Anno Sjoerd als vierde van zes kinderen in een vroom katholiek boerengezin in Ugoklooster, bij Bolsward. De Brandsma’s leefden er sober en met een in zichzelf gekeerde geloofsbeleving. Titus vertrekt op zijn elfde naar het Brabantse Megen waar hij het gymnasium van de Franciscaners doorloopt. Hij wilde priester worden, net als zoveel jongens in zijn tijd. Zijn drie oudere zusters waren al toegetreden tot een kloosterorde. Hij is een enthousiaste gelegenheidsdichter en tekenaar van allegorische prenten.

In 1898 treedt hij toe tot het Karmelklooster in Boxmeer, waar hij wordt opgeleid tot priester. Opmerkelijk is deze switch van Franciscaners naar Karmelieten. Wat hem vooral aanspreekt in de karmelitaanse spiritualiteit is de aandacht voor de mystieke kant van het geloofsleven. Maar ook het maatschappelijk actief zijn. Overigens had Titus een zwakke gezondheid en was het op armoe en onthechting gerichte kloosterleven van de Franciscaners zwaar voor hem. In Boxmeer betrekt hij zijn eerste kloostercel, waar hij grote delen van de dag studeert en bidt. Hij voelt zich er gelukkig.

Licht

Geen klanken, alleen het licht ‘dat zijn binnenwereld verlicht’, dringt er binnen, schrijft zijn biograaf en medekarmeliet Constant Dölle. In 1905 wordt hij in Den Bosch tot priester gewijd. De jonge priester Titus studeert daarna nog drie jaar aan de Universiteit van Rome, waar hij de vakken filosofie, astronomie, fysiologie, wis- en scheikunde en maatschappijleer volgt. In 1909 promoveert hij er tot doctor. Ondanks zijn zwakke gezondheid en broze gestalte – hij krijgt in zijn leven vier maagbloedingen– heeft hij een enorme werklust en energie. Hij kan toe met een paar uurtjes slaap.

In juni 1923 wordt hij hoogleraar wijsbegeerte en geschiedenis van de vroomheid aan de nieuw opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. In 1932 wordt hij daar benoemd tot rector magnificus. Zijn ,,dies-rede’’ over het godsbegrip door de eeuwen heen, werd een bestseller en werd ook buiten rooms-katholieke kring veel gelezen. Titus is een veelzijdig, maatschappelijk actief en gedreven man. Hij zet zich in voor een betere rechtspositie van journalisten en voor de Friese taal. Zo is hij een van de medeoprichters van de Fryske Akademy en de Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea (het Friese Landschap).  

Verzet 

Het opkomend nazisme baart hem grote zorgen. Midden jaren dertig schrijft hij een bijdrage in een protestbrochure tegen de tegen de joden gerichte Neurenberger rassenwetten. Ook verzet hij zich als voorzitter van de vereniging van katholiek onderwijs tegen apart joods onderwijs. In 1941 reist hij namens kardinaal De Jong langs directies en hoofdredacteuren van katholieke dagbladen en dringt er bij hen op aan geen nazi- of NSB-propaganda in de kolommen af te drukken.

Als gevolg daarvan wordt hij in januari 1942 in Nijmegen opgepakt en in Scheveningen en Amersfoort gevangen gezet. In zijn strafcel in de Scheveningse gevangenis had hij aan de muur een Franse tekst gehangen die hem troostte: ‘Neem de dagen zoals ze komen, de goede met een dankbaar hart; en de kwade ter wille van die volgen, want het ongeluk is maar een voorbijganger.’ Maar ook: ‘Gott so nah, so ferne. Gott ist immer da.’

Niet dat hij geen angst kende, integendeel. Hij dicht daarover in Kamp Amersfoort. ‘Het leed kwam telkens op mij aan. Onmogelijk om het af te weren. Met geen tranen te bezweren. ‘k Had het anders lang gedaan. Toen ging het boven op mij staan, tot ik stil lag zonder wenen. Duldend wachtend moest ik leren. En toen eerst is het heengegaan.’

Evenwicht

De kleine karmeliet Titus was een man met een groot godsgeloof en –verlangen, maar bezat tevens een groot gevoel voor de menselijke waardigheid. Op 13 juni 1942 gaat hij op transport naar Dachau. Daar vond hij een innerlijk evenwicht en overwon hij zijn angst. Hij schrijft er, vijf maanden voor zijn dood, een gedicht waarvan de laatste regels luiden: ‘Blijf bij mij, bij mij Jezus zoet, Uw bijzijn maakt mij alles goed.’

Titus was lichamelijk afgemat en verzwakt, maar geestelijk ongebroken. Zelfs tegen de onmenselijke en wrede kampbeulen, die hem mishandelden, bracht hij het op vriendelijk te blijven. Hij troostte medegevangenen en sprak hen moed in. Het lijkt of zij Titus’ ‘totale rust van het hart’ herkennen, weet zijn biograaf Dölle. Op 27 juli 1942 krijgt de verzwakte pater in de ziekenboeg van Dachau een dodelijke injectie toegediend.  

Telepathie  

Als priester pleit Brandsma voor een herleving van het mystieke elan in de RK kerk. De ervaring moet centraal staan in het geloofsleven, niet de moraal of de theologie. Hij zoekt naar innerlijke eenheid, naar de aanwezigheid van God in het dagelijkse leven. Zelf ervaart hij de nabije, levende God als ‘de diepste grond van ons wezen.’

Niet dat hij over die persoonlijke godsbeleving veel heeft geschreven. Hij was hierover juist gesloten. Bij Brandsma komen we geen beschrijvingen tegen van visoenen of extases. Zijn omgang en relatie met God waren privé. Wel liet hij weten wat voor hem daarin het belangrijkste was.

In zijn Dies-rede in 1932 zei hij: ‘Wij moeten God vooral zien als de diepste Grond van ons eigen wezen… en hem aanbidden niet alleen in ons eigen wezen, maar evenzeer in alles dat bestaat, ten eerste in al onze naasten, maar evenzeer in de natuur, in het heelal, want Hij is alom tegenwoordig(..)’. In elke situatie voelde hij God in zichzelf. God bevindt zich dus in elke gebeurtenis, hoe moeilijk die ook is. Alsof Titus tegen de hedendaagse mens wil zeggen: neem het leven zoals het is. Ga je eigen weg. In je innerlijk kun je de kracht vinden.  

Mystiek

Mystiek is voor de karmeliet niet alleen dat wat zich uit de goddelijke oorsprong tot de mens richt, maar ook wat een mens zelf kan voortbrengen. Volgens Titus is er ook mystiek mogelijk buiten de rooms-katholieke kerk, mogelijk zelfs ook in andere godsdiensten. ,,De parapsychologie laat zien tot welke ,,merkwaardige toestanden’’ de mens kan komen, die zich laat leiden door zijn eigen voorstellingen of suggesties, telepathie of helderziendheid’’, schrijft hij.

Het is te gemakkelijk en zelfs onjuist om deze af te doen als ziekelijk, vervolgt hij. Nee, concentratie van de geest ‘op het hoogste en edelste voorwerp van zijn beschouwing, zo innig dat deze tot extatische toestanden voert, is in de grond edeler dan de machtigste dichterlijke bezieling en de extase van een beeldend kunstenaar.’ 

Gul 

Titus voelde zich als mysticus verwant met Jan Ruusbroec en Geert Grote. Net zo als Franciscus van Assisië, Teresa van Avila, de geweldloze vrijheidsstrijder Mahatma Gandhi en Dag Hammerskjöld in de mystiek hun inspiratie vonden.  

Een collega aan de Nijmeegse universiteit zei eens dat de veerkrachtige Brandsma ‘een kwikzilverachtige geest’ had. Titus is een mensenmens en een netwerker. De christelijke naastenliefde brengt hij in praktijk. ‘Ja, je bent de hoeder van je broeder, schep contact, niet vragen, niet omzien, niet oordelen. Gewoon helpen’, schreef hij eens.

Hij was zeer actief, doorkruiste per trein het hele land en zette zich in voor aardse zaken. Volgens priorgeneraal dr. Joseph Chalmers, de hoogste functionaris van de Karmelorde, was Titus’ liefde voor zijn naaste ‘warm en gul’. ‘Hij stelde zijn tijd beschikbaar voor anderen, bij grote of kleine problemen.’

In Dachau gaf hij zijn broodrantsoen weg aan anderen, die het in zijn ogen harder nodig hadden. Gehaastheid, humeurigheid of irritatie waren hem vreemd, zei een ordegenoot ooit over hem. Een protestant formuleerde enkele jaren geleden hoe Titus hem inspireerde in zijn zoeken naar God: ‘Titus Brandsma inspireert mij in zijn ervaren van God in stilte, in vreugde, in het wonder van de natuur, maar ook in menselijk lijden.’  

Vonk 

Eenheid tussen God en mens is in principe voor iedereen mogelijk, vond Brandsma. Je zou kunnen spreken van een ‘democratisering van de mystiek’. Het contact tussen God en de mens is aanwezig in de vonk van de ziel. Iedereen kan dus als het ware tot een steeds helderder inzicht komen. Wat is er nodig voor het bewandelen van dat mystieke pad? In de eerste plaats het ‘Ken u zelf’. Jezelf ontplooien, bewust worden, bezield raken. Dat zelf noemt hij de vonk der ziel. In het verlengde van deze zelfontplooiing ligt de solidariteit met anderen. De mens is niet geheel autonoom, maar afhankelijk van God. Dit besef verbindt mensen met elkaar, de wereld en het universum.

Behalve zelfontplooiing is ontvankelijkheid nodig om het mystieke pad te bewandelen, meent Titus. Ontvankelijkheid voor wat we zijn, kunnen, waarvoor we aanleg hebben, voor goede impulsen van buiten. Ook bewustwording van de oergrond van ons bestaan en liefde zijn nodig. Liefde om onrecht, vijandschap en ongelijkheid tegen te gaan en op te lossen. Zo komt Titus tot zijn mystiek van de daad. In deze visie worden tegenstellingen tussen mensen relatief. Mystiek is geen vlucht van de wereld, geen egotripperij, want die leiden alleen maar tot isolement. Nee, mystiek is het besef dat je afhankelijk bent. De dialoog staat centraal. Tussen jouw ik en het goddelijke. Mystiek inspireert dan tot het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Solidariteit is belangrijk, niet vanuit een ideologie, maar vanuit een bron in de mens zelf. Wie de mysticus in zichzelf vindt, kan ook wat betekenen voor anderen en de wereld.  

Oerkracht  

Titus’ mystiek is vitaal en optimistisch. Hij is geen doemdenker. In tegenstelling tot het pessimistische zelfbeeld van veel calvinisten – de mens is van nature geneigd tot alle kwaad – vindt Titus de mens van nature goed. De natuur heeft zo’n oerkracht, dat hij zichzelf steeds kan herstellen.

Natuurlijk is er veel kwaad en onrecht, maar dat is slechts tijdelijk. Uiteindelijk overwint het goede. Door goede daden en keuzes van geïnspireerde mensen. Daarom ook sprak de houding van Teresa van Avila hem ook zo aan. De mens, vond zij, moet zich door niets laten verontrusten. ‘Nada te turbe’ (Laat niets je in verwarring brengen).

Titus´ mystiek is ook pragmatisch. Godservaringen zijn wel interessant, maar wat heeft de ander daar aan? Het komt toch vooral aan op daden en keuzes. Interessant is dat Titus een vrouwelijk godsbeeld aanhing. De mens wordt geboren uit God en God wordt uit ons geboren. Het goddelijke is niet statisch, leven vloeit uit God voort en weer in God terug. Dit is iets anders dan een God die iets schept uit niets. Titus spreekt in plaats van ‘niets’ dan ook liever over ‘niet uit onszelf alleen levend’. God woont in ons wezen, het is de Grond van ons bestaan. Van alle mensen, maar ook van de natuur, de wereld en het universum waarin wij leven. Je moet God niet alleen buiten jezelf zoeken, niet alleen in de kerk of de natuur, natuurlijk is Hij ook daar ook, maar pas nadat we Hem in onszelf hebben ontdekt. Mystiek is behalve ´Ken u zelf´ voor Titus: zo leven dat God uit ons geboren wordt. Het symbool van mystiek leven is een vrouw, namelijk Maria (Theotokos) de Moeder waaruit Christus werd geboren. De mystieke weg begint bij wat men is, kan en wil. Wat iemand uit eigen kracht en aanleg bereiken kan. Titus zegt in feite: Verbeter de wereld en begin bij jezelf.   

Levenslessen van Titus Brandsma 

  •  ´Niets verstore u, niets ontstelle u 
  • Alles gaat voorbij, God verandert niet 
  • Geduld overwint alles 
  • Wie aan God vasthoudt, hem ontbreekt niets 
  • God alleen is voldoende’. 
  • ´Ga niet te veel in je werk op. Leef niet op goed geluk. Denk bij uw daden dat God u ziet, maar ook de mensen. (..) Wij leven te veel ons eigen leven. (..) We moeten onze medemens helpen. Onze aanwezigheid waar dan ook moet voor de mensen een lust, een feest, een troost zijn. Leef met elkaar mee, heb belangstelling in elkaar.´ 
  • ‘Wij Nederlanders zijn geneigd tot middelmatigheid, we willen niet overdrijven, onze hoofden koel houden, nuchter zijn. Maar er is al zoveel gereserveerdheid, zoveel koele berekening dat en liefde en offer en moed bij ons zoek zijn.´ 
  • Doe de gewone dingen op grootse wijze met een zuivere intentie en volledige inzet. Val liever op door eenvoud en oprechtheid dan dat mensen je toejuichen vanwege je prestaties.  

 

 
Meer Fryslân

Oorlogsverhalen van Hessel Bouma als waarschuwing

De oorlog blijft Hessel Bouma boeien. Hij was kind toen de oorlogsvliegtuigen over Fryslân trokken. Nu diept hij de verhalen op over wapendroppings in de Deelen om ze in boekvorm te publiceren. Als waarschuwing. "Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is." 

Door Marita de Jong
 
 

Windmolens in IJsselmeer, zandwinning en straks?

Koninklijke Smals NV wil uit de Ijsselmeerbodem per jaar twee miljoen ton zand winnen. Milieuorganisaties en omwonenden vinden dat onaanvaardbaar. Ze vrezen aantasting van de weidsheid van het meer, geluids- en lichtoverlast en schade aan de flora en fauna.

Door Karin de Mik

Rijkdom uit 65.000 ton kunststof afval

Een Fries heeft in een jaar 20 kilogram kunststof verpakkingen in de afvalbak. Bij het nieuwe sorteercentrum op Ecopark De Wierde bij Heerenveen halen ze het eruit. Al die petflessen, drinkbekertjes en folie vormen nieuwe grondstoffen.

Door Bert de Jong
 

Cineast Anton Stoelwinder in spoor van pelgrims

Een moderne pelgrim is niet de mens in sobere kleding. Nu gaan honderden pelgrims te voet vanuit Sint Jacobiparochie. Voor herbezinning. Of om afstand te nemen van alle hectiek. Pelgrimeren in Fryslân is het onderwerp voor een film van cineast Anton Stoelwinder. 

Door Marita de Jong

Een vrouw aan het roer, dat is pas stoer

Terwijl Marit Bouwmeester als topzeilster de ene na de andere titel verovert, komen vrouwen er in de gangbare watersport nauwelijks aan te pas. Ga maar eens op een terras aan het water zitten. De man staat altijd stoer aan het roer. Vrouwenemancipatie lijkt aan de watersport grotendeels voorbij te zijn gegaan.

Door André Keikes
 
 

Het straatje dat zijn gezicht verloor

'Achterom komen' is bij veel woonhuizen in Friesland heel vanzelfsprekend. Zo wordt de achterdeur in de dagelijkse praktijk de voordeur. Maar er zijn ook leuke voorgevels die, eenmaal dichtgemetseld, gedegradeerd worden tot achtergevels. Een tekening uit 1975 laat dat goed zien als je de afgebeelde straat vergelijkt met de huidige situatie.

Door André Keikes
 

Tradities gaan en tradities komen

Het is al weer heel wat jaren geleden dat we voor het laatst een kat knuppelden of speels een paling uit elkaar trokken. Ook tradities kennen zonodig een uiterste houdbaarheidsdatum. Het argument dat iets 'nu eenmaal' een traditie is, hoeft dus niet te betekenen dat het altijd zo blijft.

Door André Keikes
 

De broers Pathé komen naar de stad van Slieker

Het is niet de eerste en het wordt ook niet de grootste Pathé-bioscoop van Nederland, maar als (vermoedelijk in 2019) Pathé Leeuwarden open gaat, krijgt Friesland er een cultureel centrum bij. Dat hadden de Franse gebroeders Pathé eind negentiende eeuw vast niet voorzien, zo pal naast De Harmonie nog wel.

Door André Keikes

Fries voorbeeld om boeren te veranderen en te behouden

Haags denken is heel wat anders dan doen met Fries boerenverstand. De kloof is groot, en in Fryslân zijn ze beducht voor “Brabantse toestanden”. Het maatschappelijk debat over landschap en bodemgebruik wordt in volle hevigheid gevoerd. De ogen zijn gericht op Fryslân.

Door Bert de Jong
 

Geen slappe bakjes meer in Leeuwarden

Nog niet eens zo lang geleden bestond er geen koffie zoals we die nu kennen. Wie om koffie vroeg in een café of restaurant, kreeg meestal een witte kop op schotel, zo een die je eindeloos kon stapelen, met een bruinig vocht dat naar niets smaakte. Maar toen kwamen de barista's, ter zake kundige koffiemakers. Nu kun je in Leeuwarden op zo veel plekken goede koffie drinken, dat het nog moeilijk wordt om te kiezen. 

Door André Keikes
 

Zijn het Nederlands en Fries nog te ’saven’?

Globalisering; er is heel veel over op te merken, maar het kan haast niet anders eindigen dan als een saaie, eenvormige wereld. Zo ver is het nog (lang) niet, maar we zijn wel hard op weg. Dat alles steeds meer Engelstalig wordt, is een onheilspellende voorbode. Waar vind je nog Nederlands en Fries op straat?

Door André Keikes
 

Mannen stofzuigen... de hele stad

Vuil en lawaai bestrijden in steden en dorpen: ga er maar aan staan. Het is dweilen met de kraan open. Zeker als er straks weer massaal vuurwerk wordt afgestoken. Maar er zijn opvallende ontwikkelingen. Mannen stofzuigen.... de hele stad. Of het eiland Terschelling.

Door André Keikes
 

De Zuidlanden: hoe retro wil je het hebben?

Voor de nieuwe Leeuwarder wijken Jabikswoude, Techum en Wiarda, onderdeel van het project de Zuidlanden, kieperden de ontwikkelaars een grote doos met stijlkenmerken van oude stadsbuurten en dorpen leeg, zodat de sfeer toch vertrouwd aanvoelt.

Door André Keikes

Fryske gids oer ‘bern fan de tsjustere tiid’ 

Het is deze herfst volop genieten van de paddestoelenpracht voor wie voorbij gaat aan de heksen en duivels en niet bang is voor dood, verderf en griezeligheid. De wereld van 2000 in Fryslân voorkomende paddenstoelen gaat open met de Poddestuollegids van Sake P. Roodbergen. 

Door Marita de Jong
 

Het pompeblêd is precies op tijd terug

Opeens is hij weer volop aanwezig in stadsgrachten en daarbuiten: het plompeblad, in Friesland beter bekend als het pompeblêd, het blad van de gele plomp. Dat is wel eens anders geweest. Komt het door schoner water of wordt het symbool van Friesland aan de vooravond van 2018 een handje geholpen?

Door André Keikes
 

Miljoenenproject bij Jorwert: een nieuw klooster

Een voetpad brengt de moderne pelgrims van het nieuwe klooster naar Jorwert, want daar blijft de tempel. Maar een vervallen boerderij buiten het dorp wordt de plek voor bezinning. De droom van dominee Hinne Wagenaar krijgt gestalte in Nij Kleaster.

Door Karin de Mik
 

Wilt u vrachtwagen bij de koffie?

Als belangen botsen kan de overheid het niet snel goed doen. De bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad is zo'n thema. Als bezoeker of terrasgast erger je je aan vrachtwagens voor je neus. Maar wanneer moeten winkels en horeca dan bevoorraad worden?

Door André Keikes

Publiek PC omarmt tactische kaatsers

Er was een blokjesincident, en er was een slag van de dag. Belangrijker is evenwel dat op de PC het kaatspubliek zich begint te roeren ten gunste van inzicht en tactiek en ten nadele van bruut geweld. Markeert de PC van 2017 een ommekeer of is dat slechts een illusie?

Door Wio Joustra
 

Terug naar vroeger met een twist

Spijt komt altijd te laat. Dan is een gebouw al afgebroken, een vaart al gedempt en rest alleen nog de warme herinnering. Maar af en toe kunnen mensen het niet laten en besluiten ze tot herbouw of graven ze een gedempt water gewoon weer open. Het geïdealiseerde verleden haal je er niet mee terug, maar de gezelligheid wel.

Door André Keikes
 

Groningen gaat zijwaarts zijwaarts

Een iconisch vaartuig verlaat de Groningse wateren en komt voorlopig in Harlingen terecht. Maar gelukkig voor de oosterburen is de nieuwe en trotse eigenaar geen Fries, maar een oud-Groninger. Anders waren de rapen gaar, want de Groningers zijn in mineur en hebben pijn in hun hart. 

Door Wio Joustra
 
 

Speuren naar stank biovergister Burgum

Stinkt een biovergister nu wel of niet? De raads- en collegeleden van de gemeente Tytsjerksteradiel, medewerkers van energiecentrale Engie en actievoerders ruiken in Bemmel. Daar is sinds april een biovergister in werking. Komt er ook een in Burgum?

Door Karin de Mik
 

Wie wil er nog een antieke Friese klok?

Veel Friezen houden van het grootse verleden van hun provincie, misschien nog wel meer dan van het heden of de toekomst. Dat vertaalt zich in liefde voor oude huizen en spullen. Maar antiek in al zijn varianten raakt toch ook hier een beetje in het vergeetboek.

Door André Keikes
 

Noorden is grootverbruiker Brussels geld

Noord-Nederland is de op een na grootste verbruiker van Brussels geld. Het is onder andere besteed aan grasbioraffinage, de stoomtrein Sneek-Stavoren, Watercampus Leeuwarden, praktijkleercentra en het Polderhoofdkanaal in Opsterland.

Door De Redactie
 

Leeuwarden, kluswoning met tuin op het noorden

Laten we even doen of Leeuwarden een huis is. Wat zou de makelaar zeggen? Een liefhebberswoning? Een kluswoning? Best wel sfeervol? Met zulke eufemistische termen bedoelt-ie: ga d'r maar aan staan. En volgend jaar is het al 2018. Achterstallig onderhoud poets je niet zo maar weg.

Door André Keikes

Met de gids mee of vrij rondstappen

Of een antiek interieur dateert uit 1573 of 1626, wie kan het wat schelen. Het is voer voor historici, maar toeristen ervaren zulke dorre gegevens uit de mond van een gids vaak vooral als oponthoud. Is het echt nodig om rondgeleid te worden in Friesland of kun je maar beter vrij je gang gaan?

Door André Keikes
 

Pas op, kans op risico!

Het is heel gevaarlijk in Friesland. Daarom worden we ook voortdurend gewaarschuwd. Maar helpen al die alarmerende mededelingen, pieptonen en pictogrammen of worden we er juist alleen maar angstiger van. 

Door André Keikes
 
 
 
 

Virtuele duik in stoomgemaal bij Lemmer

Wie wil er niet in een stoommachine kijken? Met de app Woudagemaal 360° kan het. Een nieuwe techniek legt de oude bloot. Zodat jong en oud kunnen leren van het Werelderfgoed bij Lemmer met een ,,Escher-achtige ervaring''.

Door Bert de Jong

De paradox van de hoogopgeleide Fries

Je hoort en leest het tegenwoordig overal: je hebt hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Daartussen bestaat een imposante kloof. Wat betekent dit zwartwitte beeld voor Friesland? En is er nog ruimte voor enige nuancering? Doutzen Kroes is lichtend voorbeeld.

Door André Keikes
 

Het voetbalorakel van SC Heerenveen ontleed

Een nieuw boek over Riemer van der Velde is een studie naar een raadselachtig en eerzuchtig man die zo’n complex web van intriges wist te spinnen dat hij SC Heerenveen, de club die hij groot heeft gemaakt, bijna wist af te breken. Albert van Keimpema zat dichtbij het vuur en schreef het gedetailleerd op.

Door Wio Joustra
 

Abold Bogeldijk en zijn creatieve broedplaats Asgaard

Zijn woning zit niet op het lichtnet en ook ontbreekt een aansluiting op het gasnet. Abold Bogeldijk (47) heeft zelf een ongewoon huis gemaakt, een 'drakennest'. Binnen zet hij verse muntthee op een butagasstel en warmt zich bij de houtkachel.  

Door Karin de Mik
 

Mooi Gaasterland, project met rafelranden

De kaarten waren ingekleurd. Boeren zagen tot hun ontsteltenis dat hun rijke weilanden tot natuur waren gebombardeerd. Het tumult was groot. Experiment Gaasterland leek de oplossing.Twintig jaar later is het ,,een project met rafelranden''.

Door Bert de Jong

Als bruggen niet open zijn, dan zijn ze wel dicht

Bruggen zijn de brillen van het landschap: soms heel fraai, maar welbeschouwd een noodzakelijk kwaad. Er zitten architectonische hoogstandjes tussen. Eenmaal in werking, zijn ze echter zelden een bron van genoegen. Waterrijk Friesland kan er over meepraten.

Door André Keikes
 
 

Promovendus: twijfel over kwaliteit Fries zilver

Het romantische beeld dat de culturele elite van Friesland tot nu toe heeft geschetst van de Friese zilversmeden in de Gouden Eeuw behoeft bijstelling. Het is te positief, er is te veel aandacht voor de objecten en te weinig voor de mensen die deze objecten vervaardigden.

Door Wio Joustra
 
 

Diana dood? Nee, ze leeft!, volgens Friese schrijfster

Op 31 augustus 1997 verongelukte prinses Diana (1961-1997) in Parijs. Maar dat is niet wat schrijfster Linda Udo (51) uit Oranjewoud denkt. Lady Di leeft met minnaar Dodi op het Amerikaanse Cape Cod. Haar dood is in scene gezet. Met medeweten van het Britse koningshuis. 

Door Karin de Mik
 

Stads- en dorpswapens veranderen in logo’s

Vraag een willekeurige inwoner van een stad, dorp of provincie naar het wapen van hun woonplaats en de kans is groot dat ze je vragend aankijken. Wie kent anno 2016 de betekenis en herkomst van, noem maar wat, adelaars, griffioenen, draken of staande dan wel liggende leeuwen? Een logo is wat anders.

Door André Keikes

Hoe in zorg rijk te worden met Freya en Alliade

Van zorg kun je rijk worden. Door te ondernemen, is het parool van Jan Bleichrodt en Stefan Postma. Zorggroep Alliade helpt. Door zorgwerk uit te besteden aan de kerstboom aan bedrijven van Freya. Juist, van Bleichrodt en Postma.

Door Bert de Jong
 

Voor wie is de openbare ruimte?

Een terrasje pikken is leuk, maar wat doe je als je bankje aan het water verdwijnt omdat er een terras moet staan. Steeds vaker wordt de openbare ruimte geëxploiteerd door private partijen. Reclameborden, terrassen, festivals, sportwedstrijden knabbelen voortdurend stukjes van de openbare ruimte af.

Door André Keikes
 

PvdA vervreemdt zich, zorg over populisme

Op de Bildtse klei, ver weg van de Haagse hectiek, is er de confrontatie. De Haagse werkelijkheid staat tegenover de echte werkelijkheid. Daartussen is een grote kloof. De PvdA is vervreemd geraakt van de achterban, luidt de Friese kritiek.

Door Bert de Jong
 
 
 
 
 

Us Mem en haar maker in de schijnwerpers

Us Mem, een van de belangrijkste iconen van Leeuwarden, staat vol in de belangstelling. Leeuwarden koestert de bronzen koe en in het bijzonder de schepper: Gerhardus Adema. Met drie tentoonstellingen. 

Door De Redactie
 

Voor PvdA moet er meer zijn dan arbeid: broederschap

De PvdA zit in de grootste crisis van het bestaan. Het duurt al jaren, maar is hard zichtbaar in het forse zetelverlies bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017: van 38 naar 9 kamerzetels. In 2016 viert de PvdA nog feest. De partij is 70. Trouwe leden van het eerste uur wijzen dan op het gemis aan broederschap binnen de PvdA. 

Door Bert de Jong
 

Zwarte tandpastakoning poetste ook Friese gebitten

De stroom vluchtelingen die momenteel uit landen als Irak en Syrië naar Europa komt, is zeker niet de eerste uit de geschiedenis. Uiteindelijk werd onze cultuur altijd rijker van de komst van vreemdelingen, zo leert ook het boek ‘Menthol’, over de charismatische zwarte man van Saint Lucia, die ons in de jaren twintig en dertig op markten het tanden poetsen leerde. Ook in Friesland.

Door André Keikes
 
 
 
 

De winkelpui kan het verschil maken

Megawinkels aan de rand van de stad hebben vast hun voordelen, maar gezellig kun je ze niet noemen. Gezelligheid zoek je in het kleinschalige centrum, maar dan moeten binnenstadswinkeliers hun anders-zijn wel koesteren. Jan Jehee schreef een boek over de vergeten ontwikkeling van winkelpuien in Nederland.

Door André Keikes

Elfstedentocht is vooral van grijze mannen

De Elfstedentocht is vooral een zaak van grijze mannen. Eenderde van de leden is ouder dan zestig. Ook als het niet vriest, is het de tocht van de veteranen. Dan vertellen ze over de heroïek van vroegere tochten. Meer is er niet.

Door Bert de Jong
 

Ode aan V&D, een lieve stokoude tante

V&D is als een stokoude tante, waar je zielsveel van houdt. Maar het houdt een keer op. Nou, nog even dan, vandaag koopjes halen. Herinneringen van Karin de Mik over V&D in Leeuwarden, toen de deuren dichtgingen.

Door Karin de Mik

Hoeveel lawaai maakt de JSF? Test met ’belevingsvlucht’

Een ieder kon meegenieten. De JSF, de opvolger van de F-16, was maandag 23 mei voor het eerst op vliegbasis Leeuwarden. Uit 'belevingsvluchten' boven Leeuwarden blijkt dat de geluidsoverlast van het gevechtstoestel meevalt. Maar er is een permanent meetnet, een oude wens. 

Door Karin de Mik
 
 

Harlingen kan Bremerhaven en Zeebrugge als voorbeeld nemen

Nu Waadhoeke de nieuwe grote gemeente in het noordwesten van Friesland is geworden, dringt de vraag zich op hoe de toekomst van Harlingen er uitziet. Misschien als zelfstandige stad binnen een gemeente met Leeuwarden. Zoals Bremerhaven en Zeebrugge een eigen smoel houden op enige afstand van Bremen en Brugge.

Door André Keikes
 

Friese scholieren rekenen goed tot geweldig 

Wat betreft de rekentoets 2015 steekt het christelijk gymnasium Beijers Naudé in Leeuwarden er met kop en schouders bovenuit: landelijk de beste. Maar ook de meeste van de andere negentien Friese scholen voor voortgezet onderwijs kunnen tevreden zijn over de rekenscores van 2015 voor eindexamenkandidaten.

Door De Redactie
 
 
 
 

Trein Leeuwarden-Groningen nog heel lang volle bak

Als Friezen verhuizen naar een plek buiten de eigen provincie is dat vaak Groningen. Groningers verhuizen juist het meest naar Friesland, zo blijkt uit recente cijfers van het Fries Sociaal Planbureau. Nog heel veel meer pendelen elke dag op en neer. Voor werk of studie. De treinen zijn overvol.

Door André Keikes
 
 

Afsluitdijk van grijs naar blauw en groen

De Afsluitdijk is een uitdaging geworden. De bruggen bij Kornwerderzand zijn een obstakel. Normaal hebben snelle Friezen de Afsluitdijk in een stief kwartiertje achter zich. Maar de dijk is ook een ware icoon met veel interessante functies. De aangekondigde ingrijpende aanpassingen verdienen alle aandacht.

Door André Keikes
 

Smullen met Douwe Keizer: miljoenenfeestjes en labbekakken

UPDATE - ,,De omerta heerst in Friesland.'' Man en paard noemt Douwe Keizer. Voor menigeen is het smullen. Voor anderen pijnlijk. Met sommigen rekent hij af, ook postuum. Over een feestje van 20 miljoen gulden voor bankdirecteur Jan Kuperus en krantenbaron Karel Abbing die rijk wil worden met pornofilms.

Door Bert de Jong
 

Nieuwe kansen voor hofjes en gasthuizen

Het aantal ouderen en alleenstaanden in onze maatschappij neemt sterk toe. Tegelijkertijd trekt de overheid zich steeds meer terug uit de zorg. Hoe redden we ons als we straks oud en misschien wel eenzaam of hulpbehoevend zijn? In een hofje dat is aangepast aan de eisen van onze eeuw.

Door André Keikes

SC Heerenveen schiettent en in chaos

Coach Dwight Lodeweges stapt op bij SC Heerenveen. Naast een bestuurscrisis is er ook sprake van een sportieve crisis.  Hoe komen de voetbalzaken in het Abe Lenstra Stadion weer op de rit?

Door Wio Joustra
 

Minder Friese pretenties en een te dominant CDA

CDA-leider Sander de Rouwe is aan de macht in Fryslân. Hij hakte de knoop door om de PvdA opzij te zetten en looft nu de samenwerking tussen de partijen CDA, VVD, SP en FNP. Maar hij is ook kritisch: ,,Het CDA is in het verleden te dominant geweest.''

Door Redactie
 

Friesland ligt ergens in het noorden

Moet je als Fries een paraplu meenemen als de weerman zegt dat het in het noordoosten van ons land gaat regenen? Randstedelingen lijken vaak wel zo te denken, maar Vlieland, Harlingen en Workum dan?

Door André Keikes
 

Politiek heeft supporters nodig, geen vijanden

Burgers raken vervreemd van de politiek. Uitholling van de democratie, is het gevaar. Dus is het volgens Douwe Jan Elzinga niet alleen ‘leve de democratie’- want daarvan zijn weinig tegenstanders -, maar ook ‘leve de politiek’ – en dat moet steeds opnieuw bevochten worden. Vooral in Europa.

Door Wio Joustra
 

’De baai van Terschelling gaat kapot’

Baai Dellewal is de enige natuurlijke baai van Nederland. De gemeente wil een deel bebouwen. De Stichting Behoud Natuurherstel Dellewal wil de grond teruggeven aan de natuur. Burgerparticipatie in optima forma? Tijd voor Terschellinger beraad.

Door Karin de Mik
 

Massaal brieven voor Friese taal en Omrop Fryslân

Als het de Friezen menens is met de Friese taal, dan moeten ze nu op de trom slaan in Den Haag. Stuur massaal brieven, is de oproep van de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes. Fries is een rijkstaal en dus moet deze met rijksgeld worden geborgd. 

Door Bert de Jong
 
 

Kamer stuit ’ontmanteling’ rechtspraak

Het blijft met de rechtspraak ongeveer zoals het was. Het verzet van een meerderheid in De Tweede Kamer tegen de 'ontmanteling' van de rechtspraak heeft resultaat. Of de politici dan wel €50 miljoen extra geven, vraagt de Raad voor de Rechtspraak.

Door De Redactie
 
 
 

Geen gebrul meer in Friese circus

Vanaf 15 september mogen er in Nederland geen wilde dieren meer in circussen optreden. Dus ook geen gebrul en getrompetter meer in Friesland. De optochten van circusolifanten door Leeuwarden op 15 september 1995 en een aantal dagen later in Heerenveen, zijn definitief de laatste geweest.

Door André Keikes

Roer moet om voor Omrop Fryslân

Regionale omroepen moeten het als de wiedeweerga anders doen. Bestuurlijke rimram moet aan kant, het kan efficiënter en voor een groter publiek. De Raad voor Cultuur is vol zorgen.

Door Bert de Jong
 

Walvis redt hopeloze Leeuwarder steeg

Zoals Amicitia na de sloop van het oude, witte hotel lang te boek stond als het lelijkste gebouw van Leeuwarden, zo stond de Oude Lombardsteeg bovenaan in de categorie straten. Maar dat is voorbij als er een walvis hangt. Daar word je blij van als vroegere bewoner.

Door André Keikes

Plop! De Friese Ziekte

Zelfbewuste Friezen, daar heeft Friesland een grote behoefte aan. Er is iets grondig mis met het bestuurlijke klimaat in Friesland. Bestuurders moeten het harnas eens uittrekken. Durven te twijfelen. Een essay van Wio Joustra, nadat schrijver Geert Mak de Friezen opnieuw de spiegel voorhoudt.  

Door Wio Joustra
 

Hoe het misging met het kaatsen

Het kaatsen zit in een identiteitscrisis. De passie is verloren gegaan. De PC in Franeker, het jaarlijks hoogtepunt van deze sport, staat onder een donker gesternte. 

Door Wio Joustra
 

Paling op bord vaak van stroper

Ja, u eet een authentiek streekproduct. Maar mogelijk is de snoekbaars of paling op uw bord afkomstig van illegale visvangst. De 12 Friese beroepsvissers hebben al 25 keer aangifte gedaan van visdiefstal.

Door Karin de Mik
 
 

Storm oogsten bij leugenbank Lemmer

Lemmer gaat op de kop. De bedreigde plek voor het volksparlement blijft echter. Bestuurders van de gemeente De Fryske Marren hebben bakzeil gehaald. Hoe de stem van het volk toch telt.

Door Bert de Jong

Miljoenen afgepakt uit villa met gouden kranen

Geld afpakken van criminelen. Daarmee tref je ze het hardst, zegt het Openbaar Ministerie.  Miljoenen euro’s contant geld uit een Leeuwarder villa met gouden kranen liggen nu bij justitie. Eindelijk stonden de verdachten voor de rechter in de grootste Friese witwaszaak: Arville.

Door Bert de Jong
 
 

Oplossing muizenplaag: noodklok en verzuipen

Van muizen raak je nooit bevrijd. Soms zijn ze een echte plaag, weten Friese boeren. Muizen hebben in 2014 en 2015 volgens boerenorganisatie LTO in een eerste raming voor €73 miljoen schade aangericht in Friese weide- en bouwlanden. Volgens de provincie Fryslân viel het later reuze mee: €15,9 miljoen om precies te zijn. Maar die muizen komen terug.

Door De Redactie

Geldpotten van Fryslân worden geleegd

De Friezen profiteren volop van de Zweden. De komende vier jaar wordt €342 miljoen in de Friese samenleving geïnvesteerd. Vanaf 2019 is de provincie Fryslân echter net zo rijk als het ,,beleidsarme’’ Drenthe.

Door Bert de Jong
 

Labbekakken? Dat zijn kwaadsprekers

Labbekakken, het is zo’n woord waarvan de betekenis onmiddellijk duidelijk lijkt. Toch is er een keur aan betekenissen. Welke past bij bijstandontvangers en welke bij de hoekige Fries Hans de Boer?

Door Bert de Jong
 

Deinum gespleten door verwijderen brug

Al sinds 1930 genieten de Deinumer bewoners aan de noordkant van het Van Harinxmakanaal van een veilige fietsverbinding met het dorp. Plots dreigt de verbinding opgeheven te worden, dankzij het nieuwe bestemmingsplan Deinum Oost.

Door Nico Hylkema

Wonderbaarlijke haringen uit Zuiderzee

De eerste Hollandse Nieuwe is geveild. Of de haringen weer net zo lekker zijn als een jaar eerder? Zo simpel is het niet. Er zijn haringen in soorten. Heerlijk, die Zuiderzeeharingen die er niet meer zijn. Of toch?

Door Bert de Jong
 

Waarom is de terp zo hoog?

Hoe leefden de terpbewoners? Hoe zag het terplandschap eruit? Wat verbouwden ze? En waarom is de terp van Hegebeintum eigenlijk zo hoog? Op al deze vragen hopen wetenschappers een antwoord te krijgen, via metersdiepe grondboringen in de hoogste terp van Nederland.

Door Karin de Mik
 

Zon en zwart, chic of stoer

Er is zon. En toch zien we zwart. We zijn al niet gezegend met veel zonnig weer, maar toch kiezen we steeds vaker voor zwarte spullen. Wat zegt dat over ons?

Door André Keikes

Zomeractie bij Omrop om zelfstandigheid

UPDATE: Het stormt in Fryslân. De zelfstandige positie van Omrop Fryslân is in het geding. Het personeel is in verzet. Deze zomer met radio- en televisiespotjes met de slogan 'Us taal, ús Omrop'.

Door Bert de Jong
 

Omrop Fryslan is zelfstandigheid kwijt

Het goede nieuws is dat het merk Omrop Fryslân en de eigen redactie blijven bestaan. De zelfstandigheid van de eigen Friese regionale omroep verdwijnt. Maar door alle politieke gedoe is Omrop Fryslân wel de best beluisterde regionale radiozender.

Door Bert de Jong

De stille euro’s van Cornelia

Cornelia van Lynden schonk Beetsterzwaag bij haar dood het huidige Revalidatiecentrum Lyndensteyn. Op 28 mei 2015 is het honderdjarig jubileum gevierd. Cornelia deed heel veel goeds. Ze zag de arme sloebers komen en gaan.

Door De Redactie
 

Lange reis voor luid gasprotest

De aanvraag voor gaswinning bij Terschelling is opgeschort, in afwachting van de nieuwe Mijnbouwwet. Dit heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken tot vier keer toe herhaald aan honderd betogers die voor protest in Den Haag waren.

 

Door De Redactie
 

Koehandel om zetel Eerste Kamer

UPDATE met uitslag: Ronselen van stemmen is bij wet verboden. Maar het kan wel als het om een zetel in de Eerste Kamer gaat. Het Friese geluid van Hendrik ten Hoeve klinkt en davert verder.

Door Bert de Jong

Wanneer klapt men voor burgemeester?

Het burgemeestersambt is voor sommigen een prachtbaan. Maar die lust bekoelt soms snel. Kijk naar de verschillen tussen de worstelingen op Vlieland en de ambities van De Fryske Marren. Wat wil een gemeente? 

Door Bert de Jong
 

Nieuw stadion Cambuur bij WTC is haalbaar

Een nieuw stadion voor Cambuur en daarnaast een terrein waar volop kan worden gewinkeld en aan sport en vrijetijdsbesteding kan worden gedaan. Een mega-investering, maar dan heeft Leeuwarden ook wat.

Door Wio Joustra

Vier jaar in zes Friese ambities

UPDATE: Fryslân is vier jaar lang de provincie van de zes ambities. De Friezen mogen zich verheugen op dit haast bijbelse elan uit het nieuwe bestuursakkoord van CDA, FNP, VVD en SP. Friezen hoeven minder belasting te betalen. En boeren krijgen de ruimte.

Door Bert de Jong
 
 
 
 

Politieke bonje door gaswinning Terschelling

NIEUWE UPDATE: Het Terschellinger gas heeft geleid tot grote bonje tussen minister Henk Kamp en de Tweede Kamer. Dit keer is het de PvdA die de poot stijf houdt, tot groot ongenoegen van de stijfkoppige VVD-bewindsman.

Door Bert de Jong
 

Esje als icoon van de Holocaust

Esje Colthof stapte in de herfst van 1942 vrijwillig met haar moeder – vader zat al in het kamp – op de tram naar Westerbork. Ze kwam niet terug naar Gorredijk, net als anderen van de joodse gemeenschap. Haar lot lag in Auschwitz. 

Door Kerst Huisman

Veel ziekenhuizen zijn niet gezond

Ziekenhuizen zijn helemaal niet zo gezond als bestuurders zelf denken. Antonius Sneek schrapt minstens honderd banen. Nij Smellinghe draait voor het tweede jaar verlies. Er is vrees dat er nog meer ziekenhuizen in problemen komen.

Door Bert de Jong
 

Week van water, want het kan misgaan met dijk

Voor het eerst Week van ons water. Daarom op pad met Wetterskip Fryslân. Op 15 oktober bij het project Waddenzeedijk op Ameland en op 16 oktober bij de dijkverbetering de IJsselmeerdijk bij Lemmer. Want er is een kans dat het fout gaat met de Friese dijken.

Door Bert de Jong
 

Frisse wind van CDA op twee fronten

De door het CDA beloofde ,,frisse wind'' waait volop in Fryslân. De meeste politici ervaren het als een aangename warme bries, anderen vinden het toch meer een kille, venijnige storm uit het noorden. PvdA valt ook bij Wetterskip Fryslân van het bestuurderspluche.

Door Bert de Jong
 

Helletocht voor Terschellinger gas

Het bezit van een gasveld bij Terschelling is meer een last dan een lust. De kwelling zit niet in de rijkdom van miljarden kubieke meters gas, maar in de lange weg om het ooit te kunnen winnen.

Door Bert de Jong
 
 

Succes door gelukzalig gevoel in binnenstad

‘Als er veel leegstand is, is er veel ruimte voor van alles', aldus Loesje. Met andere woorden: leegte is de nieuwe ruimte. Het succes ligt in leuke winkeltjes in de binnenstad. Voor het gelukzalige gevoel. 

Door Wio Joustra
 

Veel kleiner offer Friese automobilisten

Autobezitters in Fryslân hoeven vanaf 2016 minder te betalen voor hun heilige koe. Een ommezwaai van de Friese politiek. In 2016 offeren de Friese autobezitters landelijk bijna het minst, maar ze waren lang topper. Alleen krijgt niet iedereen het voordeeltje tegelijk.

Door Bert de Jong

Oh Oh Wirdumerdijk

Crisis in de binnenstad. Er vallen gaten doordat grote winkelketens omvallen. Maar er is al langer misére. Consumenten houden de hand op de knip en winkelen anders. Winkels hebben moeite overeind te blijven. De gevolgen zijn zichtbaar. Een rondje in de binnenstad van Leeuwarden geeft heel veel leegstand.

Door Wio Joustra
 
 

Dominee of schaatser als stemmentrekker

Het is een soort kiezersbedrog met wederzijds goedvinden: de lijstduwer van naam. Het zijn bekende mensen die helemaal niet gekozen willen worden. Ook nu staan ze weer fier onderaan de kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezing.

Door De Redactie
 
 

Monumentale Woudagemaal onder stoom

Zo nu en dan kunnen stoomliefhebbers hun hart ophalen. Dan zijn de machines in het monumentale D.F. Woudagemaal bij Lemmer in werking. Zoals deze week. Er valt te veel regen in Fryslân.

Door De Redactie
 
 
Pagina 1 van 1