In Friesland op iedere vacature tien werklozen

Friesland is op de Nederlandse kaart een diepzwarte vlek. De arbeidsmarkt is nergens zo ruim als in deze provincie.

Door De Redactie

Tegenover iedere vacature staan in Friesland tien werklozen. Zet daar Utrecht tegenover, daar is het aantal werklozen per vacature slechts vier.

De arbeidsparticipatie is per provincie ongelijk verdeeld, constateert onderzoeker Dick ter Steege van het Centraal Bureau van de Statistiek. Hij ziet een verklaring in het onderwijsniveau van de bevolking en in de demografische samenstelling van de bevolking. In Friesland speelt ook de vergrijzing een rol. Groningen en Flevoland doen het iets beter dan Friesland.

Vacatures

In 2014 waren er gemiddeld 108.000 openstaande vacatures. Daarmee waren er voor iedere vacature ruim zes werklozen beschikbaar. De arbeidsmarkt is daarmee ruim te noemen. Het aantal vacatures neemt sinds 2013 weer toe, maar ligt nog ruim onder de recordaantallen tijdens de hoogtijdagen in 2007 en 2008. Toen waren er bijna evenveel vacatures als werklozen. Door de crisis nam de werkloosheid toe en halveerde het aantal vacatures.

Arbeidsdeelname

In 2014 was de arbeidsparticipatie het hoogst in de provincie Utrecht en het laagst in Limburg en Groningen. Het aandeel werkenden is sinds 2008 in alle provincies gedaald. De daling was het sterkst in Flevoland, waar de werkloosheid flink toenam tot het hoogste niveau van alle provincies.

Opvallend is hoe de economische crisis amper invloed heeft op de arbeidsparticipatie in Zeeland. Daar blijft de situatie sinds 2003 heel stabiel. In Flevoland, Groningen en Friesland is de conjuncturele invloed juist groot.

In 2014 lag het aandeel personen in de bevolking met betaald werk, de netto-arbeidsparticipatie, in Nederland op 64,9 procent. Dat betekent dat bijna twee derde van alle 15 tot 75-jarigen betaald werk had. Met krap 68 procent was de participatie het hoogst in de provincie Utrecht. In Limburg en Groningen werkten relatief de minste mensen: nog geen 62 procent.

Daling

Landelijk is de arbeidsdeelname sinds 2008 met 3 procentpunten gedaald. In de meeste provincies lag de afname in dezelfde orde van grootte. Flevoland liet een bovengemiddeld sterke daling zien. In 2008 had deze provincie met 71 procent nog de hoogste arbeidsparticipatie, maar sindsdien is deze met ruim 6 procentpunten gedaald. 

Tussen 2003 en 2008 nam de arbeidsparticipatie in alle provincies nog toe, gemiddeld met bijna 4 procent. Van deze toename is sinds de crisis veel verloren gegaan. In Flevoland en – in mindere mate – Groningen en Zuid-Holland was de arbeidsdeelname in 2014 inmiddels lager dan in 2003.

Werkloos

In 2014 was 7,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Het ging om 660.000 mensen van 15 tot 75 jaar. Met bijna 9,3 procent was de werkloosheid het hoogst in Flevoland. In Zeeland was de werkloosheid met 5,5 procent het laagst. Friesland staat genoteerd met een werkloosheid van 6,5 procent.

Laatst gewijzigd op 18-08-2015 om 11:19 uur