Disclaimer

De site www.fryslân1.nl valt onder verantwoordelijkheid van de Friese Mediacooperatie Kompas UA. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze websites te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat de Friese Mediacooperatie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Friese Mediacoöperatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Friese Mediacoöperatie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Informatie van derden, producten en diensten


Op de websites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De Friese Mediacoöperatie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten


De rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, anders dan wat wettelijk geoorloofd is.